Text concordance

Please read the notes on Using the text concordance if you have not already done so.

If you just want to find a cantiga from the first few words of the lyrics, try the Index by incipit instead.

Cantigas processed: 420

Total lines: 21656

Total words: 162244

Total distinct word forms: 10224

Alphabetical index: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | X | Z

Word:    Show references: always for single word results never   
1 word formCountReferences
DÉU236
2Esta é de como Santa María pareceu en Toledo a Sant' Alifonsso e déu-ll' ũa alva que trouxe de Paraíso, con que dissésse missa.
2:6que déu a un séu prelado,
2:9déu-ll' ũa tal vestidura
2:40déu-lle porend' ũa alva,
3:18cono démo, e lla déu;
3:44e déu-lla ant' o altar.
4:43e déu-lle tal comüiôn
4:65déu grandes vózes porên
5:22de que vos ja diss', a sa mollér a Emperadriz o déu,
5:55e déu-lle gran punnada no rostro, sen falir,
5:109tolleu-ll' a fam' e déu-ll' ũa érva de tal prez,
6:35e déu-lle tal dũa acha, | que ben atro enos dentes
6:39mas déu muï maa noite | a sa madre, a mesquinna, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
8:29O jograr por tod' aquesto | non déu ren, mas vïolou
8:38que déu ao jograr dõa | e converteu o negral
9:149e déu-ll' a omagen, | ond' ela foi cérta,
13:23Quand' est' oiu o meirinno, | déu aa Virgen loor
14:38se non por Santa María, | a que Déus lo déu en don.
15:95a Jüião, e déu-lle na pança
15:101e Santa María déu-ll' escrito
15:114séu sonn', e déu a Déus ên loor.
15:122que nunca atal déu justador.
15:148que ll' un cavaleiro branco déu,
21:45e déu porên graças a Nóstro Sennor
22:3Gran poder há, ca séu Fillo llo déu,
22:15Dúas lançadas lle déu un peôn,
23:12e déu-lle carn' e pescado e pan e cevada;
26:10dun joízo que déu Santa María
27:23Sobr' esto déu Cesar séu joíz' atal:
28:118déu i, ricas e bõas;
30:7u fillou por Madr' e déu por Sennor
30:14e déu por avogada,
30:25ca por nós lle déu el aqueste don,
32:42e déu ao préste | sa raçôn dobrada.
35:4ca o ben que nós havemos, | Déus por ela no-lo déu.
35:69e déu-lle tan gran ferida, | que os ollos lle verteu
38:45E déu no Fillo, que ambos alçados
38:75déu, que todos escarmentados
41:10e déu-lle Paraíso.
41:16ar déu-lle Paraíso.
43:28déu féver ao meninno | e mató-o muit' aginna,
47:31mas a Virgen mui santa | déu-lle con un bastôn,
48Esta é como Santa María tolleu a agua da fonte ao cavaleiro, en cuja herdade estava, e a déu aos frades de Monssarrad a que a el quería vender.
48:33déu a herdad' u estava | a fonte ond' el vendera
53:23Dizend' aquest' o meninno, | o fógu' en el salto déu,
59Como o Crucifisso déu a palmada a honrra de sa madre aa monja de Fontebrar que poséra de s' ir con séu entendedor.
59:64lle déu orellada tal
62Como Santa María déu fillo a ũa bõa dona que deitara en pennor, e crecera a usura tanto que o non podía quitar.
62:13séus devedores; mais déu-lles en gage
63:44escudeiro, ele nulla ren non déu,
64:52Lóg' ũas çapatas lle déu de bon cordován;
65:19Mais el por aquesto non déu nemigalla
65:75E o ermitán déu-lle sa carta lógo
65:109polo comer, mais o hóme déu-ll' a carta
66Como Santa María fez a un bispo cantar missa e déu-ll' a vestimenta con que a dissésse, e leixou-lla quando se foi.
72:22dizer mal, mórte lle déu
75:21E estando desta guisa, | déu a ela féver fórte,
75:24e o rico ao démo, | que lle déu mórte coitada.
76Como Santa María déu séu fillo aa bõa mollér, que éra mórto, en tal que lle désse o séu que fillara aa sa omagen dos braços.
84:36e déu-se con el no peito | ũa ferida atán
88:79Entôn se déu por culpado
88:83lle déu lógo sen tardar,
91:12que fezéran, déu entôn
92:7E esta Virgen santa déu
94:60e déu a todo recado
97:17Demais un rico pano i déu
97:74tev' e nunca por eles déu ren,
101:31assí que lógu' entôn déu
102:24e déu-ll' end' a séu sabor.
102:51contr' a luz déu apelido,
105:51ca lle déu con un cuitél' a engano
109:37cada un deles lógo sinal déu
114:36déu aa bẽeita Sennor das sennores,
115:168chegou a el e lle déu
115:211déu en ũ' escudéla
119:37que lle déu lógo consello ben qual conviínna,
122:53que déu nas Ólgas, logar de bon prez,
123:40déu-me logar bõo qual a mi convên;
127:13déu-ll' entôn a el por esto | de door un tan gran mal,
129:12ena Virgen e déu-xe-ll' en comenda,
130:22Déu-lo cofonda, per u quér que for.
131:36que en tod' ess' ano a comer lle déu
139:23déu aa Virgen, muï pequeninno, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
141:34déu, porque os que ama nunca os obrida.
142:18Mas el Rei déu vózes: “Quen será, quen
145Como San Joán, patrïarca de Alexandría, déu quant' havía a póbres en ũu ano caro.
147Como ũa mollér póbre déu sa ovella a guardar a un ovelleiro, e quando ao trosquïar das ovellas vẽo a vélla demandar a súa e o ovelleiro disse que a comera o lobo, chamou Santa María de Rocamador, e a ovella braadou u lla tiínna o ovelleiro asconduda e disse: “ei-me acá, ei-m' acá.”
150:17E pois per ela nos déu nóva lee
155:15El déu-lle por pẽedença | que a Ultramar roméu
163:14e déu-ll' a lingua tal sõo | como fógo que estala.
164Como a omage de Santa María de Salas déu ũu braado, e tremeu a térra, por un prïor da eigreja que fez tirar a força do sagrado Don Fernando, abade de Montaragôn.
164:19que déu ũa vóz tan grande, | que quantos estavan i
165:57mas ante que s' ên partisse, | déu i grand' alg' o soldán
168:4poder lle déu, qual vos direi,
169:6des que mi Déus déu Murça, | e oí outrossí
169:34e o mais d' Arreixaca | a Aljama mi déu
171:53loores déu, se Déus m' ampar,
172:23Ũa cruz de cristal toda | déu lógu' i en oferenda
175:69que lle déu séu fillo vivo, | e o heréj' usureiro
176:13sérvo. E pois esto dito | houve, tal sono lle déu
178:8en sa casa, fremosinna, | que lóg' a séu fillo déu,
178:27Por quanto ela dizía | o menino non déu ren,
178:33e déu-ll' entôn que comesse, | e a muleta comeu,
178:34loando todos a Virgen, | a que Déus déu avantalla
182:49e déu-lle lógo vida,
187Esta cantiga é do mõesteiro de Jerusalen, como lles déu Santa María muito trigo en un ano caro e depois muito ouro.
187:24que lles déu Santa María sen prender i afán,
187:33que toda a gente do que nos déu guarecía.
187:35rógue, que aquel pan tan muito nos déu,
187:48entôn o convento déu end' aa Virgen loor,
187:49porque lle atán ben déu quanto mestér havía.
189:12e déu-ll' ũa espadada | con séu espadarron véllo, | que a tallou per meógo,
191:21mas ergeu-s' e déu loores | aa Virgen mui comprida
192:85e déu-lle carreira
194:7que lle déu aquela noite | ben quanto mestér havía.
195:45mente lla déu con vileza,
195:105Mas déu-ll' ên conórte
200:17déu-lles o que merecían,
200:20sacou e déu-me requezas,
203:13e déu-lles ũa grand' arca | de farinna chẽa i;
203:22na cima, e déu-lles dela | quanto lles houve mestér.
204:29e viu com' éra ongido, | e déu-lle graças porên
208Como ũu herége de Tolosa meteu o Córpo de Déus na colmẽa e déu-o aas abellas que o comessen.
212:23Ela déu-o a sa filla | e levou-a a bannar,
212:28o sartal u o poséra, | e déu vózes e carpiu;
213:81pela sa grand' homildade | nos déu pera céo ida (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
214:3Ca se Déus déu aas gentes | jógos pera alegría (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
215:25e porend' a aquel mouro | déu-ll' ũa atal ferida,
216:42e o que vos déu leixade, | ca vos non póde prestar.”
218:49e pois a Vila-Sirga | os déu en ofreções (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
221:45lle déu saúde comprida | e de dormir voontade;
221:48tan ben que nunca mais fora; | demais déu-lle bon sentido.
224:8da Virgen a que déu Déus | poder sobr' enfermidades
226:29guardou ben a Virgen, e demais lles déu
226:42que lle déu séu Fillo pola muit' honrrar.
227:5e que sacou un cativo | de prijôn e déu saúde,
227:25que lle déu d' açoutes tantos | que non ficou no costado
235Esta é como Santa María déu saúde al rei Don Afonso quando foi en Valadolide enfermo que foi juïgado por mórto.
235:66porend' en todo o córpo | lle déu fébre gẽeral.
239Esta é dun miragre que Santa María fez en Murça por un hóme que déu séu haver a guardar a outro, e negou-llo e jurou-lle por el ant' a Magestade.
239:8déu a outr' en fïaldade,
241Esta é como un meninno que éra esposado con ũa meninna caeu de cima dũa muit' alta pena en fondo, e quebrou per todo o córpo e morreu. E sa madre começó-o de pedir a Santa María, e déu-llo viv' e são, e ontr' o moço e sa esposa meteron-s' en orden.
241:57Per oraçôn da madre | o moço déu levada
241:59déu vózes contra todos, | diss': “Ai, de que pousada
241:63Déu sa madr' a Déus graças | que lle tan ben comprido
241:74déu a Santa María | graças toda a gente;
242:4ca Déus lle déu tal vertude | que sobre natura é;
245:65daquela que o levava | abriron-s', e con el déu
247Como ũa meninna naceu céga, e a cabo de déz anos levárona a Santa María de Salas, e déu-lle lógo séu lume Santa María.
251:36os séus braços e déu-llo; | e poi-lo recebeu,
251:57Quand' esto viu a madre, | en ela salto déu,
252:1Tan gran poder a sa Madre | déu eno fondo da térra
255:34déu muit' argente
255:63e por queimá-la non déu un cravo,
255:105lle déu saúde
257:20déu grandes a Jesú-Cristo, Sennor dos sennores;
258:21e déu-lles a massa toda | quanta pera si de pran
259Como Santa María fez avĩir na sa eigreja d' Arraz dous jograres que se querían mal, e déu-lles ũa candea que non pode outre trager senôn eles.
259:23E déu-lles lóg' ũa candea tal
265:23a Pérssïa; e un mouro rico déu
267:38que lle déu no peit', e no mar foi deitado.
268:41déu lle saúd' en séu córpo, | e foi sãa e cobrada
270:5pois que a Déu no mundo | por avogada dar
271:27Quand' est' houve dito, lógo | cada ũu deles déu
273Esta é como Santa María déu fíos a ũu hóme bõo pera coser a savãa do séu altar.
276:14que déu a un monteiro
276:46lle déu a que confórto
279:9e vos déu por nóssa rezõador,
281:56el e todas súas óbras | e leixo quanto m' el déu,
281:65E déu-ll' entôn por herdade | mui mais ca houvéran séus
283:58déu i do séu, com' aprendí.
285:77aínda mui mais lle déu, que ante que passass' un mes
288:27O hóme bõo tod' esto | viu, e déu porên loores
291:40do cárcer en que jazía | e da vila con el déu
291:44déu-lle loores e graças, | e assí com' apres' hei,
292:46na mão, con que déu cólbe | a Mafométe mortal.
292:77del Rei.” E o tesoureiro | lógo o anél lle déu,
298:44E pois el tal honrr' aas molléres déu
298:57déu loor a Déus, e a do bon talán,
299:45e déu-ll' a omagen, que alegría
304:1Aquela en que Déus carne | prendeu e nos déu por lume,
305:12E el déu-lla de tal guisa, | mandando-lle que fezésse
308:15lle déu tal enfermidade | que começou a inchar
309:39“E demais, por sinal déu-me, | por que éu esto creesse,
310:22e el lle déu tal vertude
310:24no-la déu por meezinna.
312:16e porên dentr' en sa casa | lle déu en que a lavrasse
312:27Pois alí déu a omagen | e a sa casa tornado
313:6e feze-a de vertudes | font' e déu-lle su poder.
317Como Santa María se vingou do escudeiro que déu couce na pórta da sa eigreja.
318:18a foi toda, e a prata | déu a ũa sa mollér.
319:3Ca tan muitas graças déu e pïadades
321:14e maravedís quinentos | ou mais lles déu a mesquinna.
321:17pero todo-los dinneiros | que ela lles déu houvéron,
323:13a este déu ũa féver | e foi mórt' a tercer día.
323:14O padre, con coita dele, | en sas faces déu palmadas
323:32de todo ben, e tan tóste | déu ao mininno vida
328:67E demais lle déu con este | logar toda a ribeira
329:15Ca, según lles déu escrito | Mafomat no Alcorán,
331:41foi assí que atán tóste | lle déu lógo sãidade:
332:5maior o déu a sa Madre, | de que ele quis nacer
334:1De resorgir hóme mórto | déu Nóstro Sennor poder
335:55Pois que ll' aquesto disséron, | a sa casa déu tornada
337:17que mui mais ca si amava; | porend' un día lle déu
353:21o déu-llo que llo crïasse, | e tan muito o rogou,
359:20dessí compró-o un mouro | que déu por ele séu prez
361:12Don Afonso, séu bisnéto, | ũa omagen i déu
369:90e déu-llo. E ele, lógo | que o houve connosçudo, | fillou-se-ll' ên mui gran medo;
369:94ar disse-ll' el a verdade | en como a enganara, | e déu-s' ende por culpado
369:96e do séu, que lle tollera, | déu quena apoderasse.
372:29daquela mortal ravia, | déu loores porên
375:39E tan tóste déu levada
376:39E o outr' o anél lógo | lle déu, dizendo-lle: “Amigo, (†)Click on the line number reference to view footnotes in context.
376:45e déu-lla; e pois lo feito | lle contou, com' éu aprendo,
377Como un rei déu ũa escrivanía dũa vila a un séu crïado, e havía muitos contrarios que o estorvavan contra el Rei, e prometeu algo a Santa María do Pórto, e fez-ll' haver.
377:39Quand' esto Pedro Lourenço | viu, loores déu porende
381:19Sa madre, pois viu que mórto | éra, ũa gran vóz déu
381:23Da gran vóz que déu a madre | quando a Virgen chamou,
385:31E porende déu loores | aa Virgen e noveas
389:32déu lóg' aa Grorïosa; | ca fez fillar dos maiores
398:13que déu a Santa María | por casa e por capéla,
399:46e a madre polo démo | non déu ũa figa.
401:47que me déu e dar póde | quando ll' ên prazer for;
402:12mais catad' o gran ben que vos Déus déu;
414:38e déu sa graça e demais tal don,
415:25alí nos déu carreira por que ja
417:4como déu Santa María | no templ' a San Simeôn
417:5quando lle déu Jesú-Cristo, | séu Fill', en ofereçôn,
418:2Déus, a sa Madr' os déu ja.
418:4como os déu a sa Madre, | por que quantos lo oír
419:3Ca pois levou aquela | que nos déu por sennor
419:23E un ramo de palma | lle déu lógu' en sinal
419:97E el déu end' a ela | porên loores mil,
423:40a que déu entendiment' e razôn,
425:15Grand' alegría nos déu Déus
427:4o séu Sant' Espírito déu